Alux - svjetlosne polikarbonatne (Lexan) plo�e

Nebrojene mogu�nosti primjene

Alux svjetlosne plo�e namijenjene su kako za unutarnju tako i za vanjsku upotrebu, i to za zastakljivanje industrijskih, sportskih i poljoprivrednih objekata, za nadsvjetlo, stropne fasadne elemente, sedlaste krovove i staklenike.

 

 • Plo�a bez za�titnog sloja prikladna je za unutra�nju upotrebu.

  Plo�a s UV za�titom obra�ena je eksturzijom, �to joj daje homogenost, a ujedno i za�titu od ultravioletnih zraka. Na taj na�in obra�eni proizvodi posebno su trajno za�ti�eni. Sloj koji �titi plo�u od UV zraka potpuno je pravilno raspore|en i njegova je povr�ina glatka. Mo�emo je savijati hladnu bez
  da bi se pritom slojevi listali. Plo�a je zbog navedenih karakteristika odli�ne kvalitete i najprikladnija za vanjsku upotrebu.

  Plo�u s posebnim povr�inskim slojem koji olak�ava otjecanje kondenzacijske vode na unutra�njoj
  strani posebno preporu�amo za staklenike, kupali�ta i zimske vrtove. Navedene plo�e osim smanjene opasnosti od procurivanja imaju i dobru providnost.

  Plo�a s dodatnim slojem metalnih �estica spre�ava prijenos infracrvenog zra�enja i time smanjuje u�inak tople grede.

 

Uporabna funkcionalnost: maksimalno: 115 �C / minimalno: - 40 �C
.

Ako se plo�e pola�u na krov nagib istog mora biti minimalno 8,7 %